Etiket: FS-3040 Lekeli veya Siyah baskı / Siyah Çizgi